Fra: Jesper Sejersen
Sendt: 11. oktober 2005 14:48
Til: 'or@interlex.dk'
Cc: posj@tdc.dk; 'Steen Jonsson Agger'; 'gwjlkj@mail.tele.dk'; 'madsenar@oncable.dk'
Emne: Giberhytten /FDF Århus 5. kreds

 

Kære Ole Ravnsbo!

 

 

Jeg ved ikke hvor opdateret du er i vores sag om Giberhytten i Fulden, men i hver fald har kredsbestyrelsen beslutte at omdanne Giberhytten til en selvejende institution pr. 1/1 2006 med vedtægter svarende til dem, du sendte til mig efter vores møde i forsommeren.

 

Vi havde så i går møde i den gruppe, der skal udgøre den kommende bestyrelse (udpeget af kredsbestyrelsen)

 

Denne udgøres af:

 

Leif Madsen, næstformand i kredsbestyrelsen

Steen Jonsson Agger, kredskasserer

Poul Sjøstedt, medlem af kredsen, nuværende hytteudlejer

Gert Jensen, tidl. kredsformand, uden nuværende tilknytning til kredsen

Jesper Sejersen, nuværende kasserer for hytten

 

 

Der er fra kredsbestyrelsens side ønske om at foretage flg. smårettelser:

 

1)

 

 

V E D T Æ G T E R

 

for

Den selvejende institution

 

GIBER

 

Her rettes GIBER til GIBERHYTTEN

 

 

2)

 

2.2. Institutionen udlejer hytten til foreninger m.v., der driver fritidsvirksomhed for børn og unge inden for rammerne af lov om fritidsundervisning m.v. og til Århus Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning, der anvender ejendommen til børnehave.

 

 

rettes til

 

 

 

2.2. Institutionen udlejer hytten  fortrinsvist til foreninger m.v., der driver fritidsvirksomhed for børn og unge inden for rammerne af lov om fritidsundervisning m.v. og til Århus Kommune, der anvender ejendommen til børnehave.

 

 

(bl. af aht kommende omstruktureringer på det kommunale område slettes Social- og Sundhedsforvaltningen)

 

 

3) Vedr. pkt. 6.1: Er den sidste del ”eller af den samlede bestyrelse” ikke overflødig, eller er der en overset spidsfindighed her?

 

 

4) Vedr. punkt 8.1: Er ”fundatsen” det samme som vedtægterne? (i bekræftende fald: kan man så ikke skrive ”vedtægterne” i stedet?)

 

5) Hvem skal skrive under som stifter? Er det kredsbestyrelsen eller Giberhyttens nye bestyrelse?

 

6) En fra småtingsafdelingen: Det er kutyme at skrive FDF Århus 5. kreds  uden komma mellem FDF og Århus.

 

 

Og så lidt spørgsmål/kommentarer til det økonomiske:

 

Beløb til indsættelse i punkt 3.1 og 3.2 vil blive aftalt ved et møde mellem den kommende bestyrelse for Giberhytten og kredsbestyrelsen d. 23. november.

 

Vi forestiller os nok at berigtige beløbet til overdragelse til FDF Århus 5. kreds (sandsynligvis 320.000 kr som i eksemplet i dit følgebrev til vedtægtsudkastet) ved et pantebrev på 220.000 og en kontant betaling på 100.000 kr, idet de midler, der allerede indestår på de af kredsens konti, der vedrører Giberhytten (pr, dd. 268553,92 kr) forventes overdraget til den ny institution. Heraf skal de 100000 kr. så tages.

 

MHT pantebrevet så forestiller vi os, at det skal være uopsigeligt fra kreditors (kredsens) side, rentefrit og at afdragene skal erlægges efter en aftalt model. Kan det lade sig gøre at indføje i pantebrevet, at pantebrevet (restgælden) tilfalder Giberhytten i tilfælde af, at kredsen lukkes? Og er det i givetvis i modstrid med FDF Landsforbunds vedtægter (som jeg sendte til dig i foråret)?

 

 

Og et spørgsmål fra de let bekymrede kommende bestyrelsesmedlemmer: Hvad hæfter man for som bestyrelsesmedlem? (ikke så relevant, hvis ”overdragelsesklausulen” i pantebrevet kan indføjes som omtalt ovenfor, men alligevel)

 

Jeg forestiller mig, at du, Steen Jonsson Agger (potentiel formand i den nye bestyrelse) og jeg mødes en stund efter mødet d. 23. november og inden nytår, så vi kan få det hele lidt mere på plads.

 

Jeg imødeser dine kommentarer samt svar på ovenstående spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

 

Jesper Sejersen

Lektor, civilingeniør

Ingeniørhøjskolen i Århus

Dalgas Avenue 2

8000  Århus C

Tlf.: 8730 2200

Tlf.: 8730 2512 (direkte)

Tlf.: 8614 0102 (privat)

Tlf.: 2032 9888 (mobil)